Main menu
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg

Факултет уметности у Звечану је вишедеценијска, успешна образовно-уметничка установа чија је основна делатност високошколско образовање из области: ликовних, музичкe и драмских уметности и друштвено-хуманистичких наука на студијама првог (основне академске) и другог степена (мастер академскe студије), у складу са правилима студирања заснованим на европском систему преноса и акумулације ЕСПБ бодова. Настава се организује у складу са Законом о високом образовању Републике Србије, који се темељи на принципима Болоњске декларације.

У прву годину Основних академских студија, на акредитоване студијске програме Факултета уметности,  може се уписати  48  студената.

Факултет уметности

Студијски програм

ОАС

Буџет

Самофинансирање

Одсек ликовних уметности

ОАС Сликарство

3

3

ОАС Графика

2

2

ОАС Вајарство

2

2

ОАС Графички дизајн

3

3

Укупно на Oдсеку ликовних уметности

10

10

Одсек музичке уметности

ОАС Музичка педагогија

6

6

ОАС Извођачке уметности

 

 

                     Модули:

 • Клавир
 • Гудачки инструменти 

o   Подмодул: Виолина

o   Подмодул: Виола

o   Подмодул: Виолончело

 • Дувачки инструменти

o   Подмодул: Флаута

o   Подмодул: Кларинет

o   Подмодул: Труба

6

2

Укупно на Oдсеку музичке уметности

12

8

Одсек драмских уметности

ОАС Глума

4

4

Укупно

26

22

*Уписне квоте усклађене су са Одлуком Владе Републике Србије (05 број 612 4073/2020 од 21.05.2020. године) о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години. Расподела одобреног броја буџетских места за упис у прву годину основних академских студија одређена је пропорционално у односу на акредитовани број студената на студијским програмима, назначен у Уверењу о акредитацији студијских програма Факултета. 

 

ОПШТИ УСЛОВИ

Испиту за проверу склоности и способности на Одсеку ликовних уметности и Одсеку драмских уметности могу приступити:

 • Кандидати са средњим образовањем у четворогодишњем трајању,
 • Кандидати са непотпуним средњим образовањем (са три разреда средње школе) који положе допунске испите.

Испиту за проверу склоности и способности на Одсеку музичке уметности могу приступити:

 • Кандидати са одговарајућим средњим музичким образовањем у четворогодишњем трајању (средње музичке школе, средње војне музичке школе и Школа за музичке таленте у Ћуприји),
 • Кандидати са непотпуним одговарајућим средњим музичким образовањем (три разреда средње музичке школе) који положе допунске испите.

 *Средње музичко образовање образовног профила Музички извођач-гудачки инструменти са главним предметом Виолина сматра се одговарајућим средњим музичким образовањем за кандидате који конкуришу на студијски програм Извођачке уметности – модул Гудачки инструменти – подмодул Виола.

Програм допунских и испита за проверу склоности и способности можете погледати у информарторима за упис на одсек ликовних уметности, одсек музичке уметности и одсек драмских уметности.

 

КОНКУРСНИ РОК

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

24. 06 - 28. 06. 2020.

Предаја докумената за кандидате са трогодишњим средњим образовањем

29. 06 - 30. 06. 2020.

Допунски испити за кандидате са трогодишњим средњим образовањем

24. 06 - 06.07.2020.

Предаја докумената за кандидате са четворогодишњим средњим образовањем

Одсек ликовних уметности и Одсек музичке уметности

24. 06 - 09.07.2020.

Предаја докумената за кандидате са четворогодишњим средњим образовањем

Одсек драмских уметности

07. 07 - 09. 07. 2020.

Испит за проверу склоности и способности

Одсек ликовних уметности

07. 07 - 09. 07. 2020.

Испит за проверу склоности и способности

Одсек музичке уметности

09. 07. 2020.

Испит за проверу склоности и способности

Одсек драмских уметности

10. 07. 2020.

Прелиминарна ранг листа

15. 07. 2020.

Коначна ранг листа

15. 07 - 17. 07. 2020.

Упис у прву годину

 

ДОКУМЕНТА

 Пријаве на конкурс предају се Студентској служби Факултета уметности лично или путем поште, где кандидат сам сноси одговорност за иста.

Приликом пријаве, кандидат прилаже следећа документа:

 • пријаву (добија се у Студентској служби),
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал или оверена фотокопија),
 • сведочанства сва четири разреда средње школе (односно три, уколико кандидат нема завршену средњу школу) - оригинал или оверенe фотокопије,
 • доказ о извршеноj уплати за полагање допунских испита (кандидати са непотпуним средњим образовањем),
 • доказ о извршеноj уплати за полагање Испита за проверу склоности и способности,
 • лекарско уверење,
 • фотографију у формату дописне карте (кандидати који конкуришу на студијски програм ОАС Глума),
 • кратку биографију (студенти који конкуришу на ОАС Извођачке уметности и ОАС Глума).

 

УПЛАТЕ

Кандидати који полажу допунске испите, уплаћују накнаду у износу од 5.000,00 динара за сваки предмет.

Кандидати који полажу Испит за проверу склоности и способности, уплаћују накнаду у износу од 8.000,00 динара.

Наведени износи уплаћују се пре изласка на одређени испит, на жиро рачун Факултета уметности

840 - 1495666 - 59 

Кандидати су дужни да, пре изласка на одређени испит, доставе Студентској служби доказ о извршеној уплати. Кандидати који не доставе доказ о извршеној уплати, не могу приступити полагању допунских испита нити Испита за проверу склоности и способности.

Кандидати су обавезни да на полагање допунских испита и Испита за проверу склоности и способности понесу са собом личну карту или пасош.      

За време трајања писмених испита није дозвољено уношење и коришћење мобилних телефона, средстава за снимање и свих других техничких средстава. У супротном, кандидат ће бити дисквалификован.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА НА РАНГ ЛИСТИ

Редослед кандидата на ранг листи објављује се на основу Правилника о критеријумима и поступку избора кандидата за упис у прву годину основних академских студија. Кандидати који нису положили Испит за проверу склоности и способности  не рангирају се.

 

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД

Учесник конкурса за упис може поднети писмени приговор на ранг листу декану Факултета, у року од 24 сата од објављивања прелиминарне ранг листе. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора. Кандидат може изјавити жалбу Савету факултета у року од 24 сата од пријема решења. Савет решава по жалби у року од два дана од њеног пријема.

Кандидати који не положе Испит за проверу склоности и способности, дужни су да подигну своја документа у року од пет дана по објављивању коначних резултата конкурса. Фотокопије докумената се не враћају.

 

УПИС

Кандидати који су положили Испит за проверу склоности и способности, приликом уписа у прву годину основних академских студија, дужни су да доставе следећа оригинална документа:

 1. диплому средње школе,
 2. сведочанства  сва четири разреда средње школе (три разреда средње школе),
 3. два пријавна листа (обрасци ШВ 20),
 4. индекс,
 5. две фотографије формата 3,5 × 4,5 цм,
 6. доказ о уплати школарине, која за самофинансирајуће студенте за академску 2020/2021. годину, износи 100.000, 00 динара и може се уплатити у десет рата,
 7. доказ о уплати уписнине за студенте који се финансирају из буџета, која за академску 2020/2021. годину износи 6.000, 00 динара и уплаћује се на дан уписа у прву годину Основних акaдемских студија,
 8. доказ о уплати школарине за стране држављане, која за академску 2020/2021. годину износи 3.000,00 €,
 9. доказ о уплати таксе за „Дунав осигурање” осигурање, у износу од 550,00 дин.

 

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадник српске националне мањине из суседне земље (Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора) у академској 2020/2021. години може се уписати у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије.

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије.

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА У СТАТУСУ МИГРАНТА/ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА

Страни држављани у статусу мигранта/тражилаца азила уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије.