Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

     Факултет уметности у Звечану је вишедеценијска, успешна образовно-уметничка установа чија је основна делатност високошколско образовање из области: ликовних, музичкe и драмских уметности и друштвено-хуманистичких наука на студијама првог (основне академске) и другог степена (мастер академскe студије), у складу са правилима студирања заснованим на европском систему преноса и акумулације ЕСПБ бодова. Настава се организује у складу са Законом о високом образовању Републике Србије, који се темељи на принципима Болоњске декларације. 

     У прву годину Основних академских студија, на акредитоване студијске програме Факултета уметности, у трећем конкурсном року, може се уписати 11 студената.

Факултет уметности
 Студијски програм     ОАС  
 Буџет   Самофинансирање 
 Одсек ликовних уметности  
 ОАС Сликарство  / 1
 ОАС Вајарство 1 2
 Укупно на Oдсеку ликовних уметности 1 3
Одсек музичке уметности  
 ОАС Музичка педагогија  1  6
Укупно на Oдсеку музичке уметности  1  6
Укупно  2  9

 

    *Уписне квоте усклађене су са Одлуком Владе Републике Србије (05 број 612 4073/2020 од 21.05.2020. године) о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години. Расподела одобреног броја буџетских места за упис у прву годину основних академских студија одређена је пропорционално у односу на акредитовани број студената на студијским програмима, назначен у Уверењу о акредитацији студијских програма Факултета.

ОПШТИ УСЛОВИ

Испиту за проверу склоности и способности на Одсеку ликовних уметности могу приступити:

• Кандидати са средњим образовањем у четворогодишњем трајању.

Испиту за проверу склоности и способности на Одсеку музичке уметности могу приступити:

• Кандидати са одговарајућим средњим музичким образовањем у четворогодишњем трајању (средње музичке школе, средње војне музичке школе и Школа за музичке таленте у Ћуприји).


ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ

Испит за проверу склоности и способности полажу кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем трајању (на Oдсеку ликовних уметности), односно одговарајуће средње музичкo образовање у четворогодишњем трајању (на Одсеку музичке уметности).

САДРЖАЈ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ

Одсек ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

Испит за проверу склоности и способности траје три дана и обухвата за:

Студијски програм СЛИКАРСТВО:

• цртање мртве природе (гипсана фигура, драперије...), техника: угљен на пак папиру, димензије 70 × 100 цм — један дан,

• цртање фигуре према живом/гипсаном моделу, техника: угљен на пак папиру, димензија 70 × 100 цм — један дан;

• сликање мртве природе, техника: темпера на акварел папиру, (70 × 100 цм или 70 × 50 цм) — један дан.

 

Студијски програм ВАЈАРСТВО:

• цртање мртве природе (гипсана фигура, драперије...), техника: угљен на пак папиру, димензије 70 × 100 цм — један дан,

• вајање главе према живом или гипсаном моделу — два дана.

 

Напомена: Ради утврђивања талента за ликовно стваралаштво кандидати нису у обавези да достављају мапу са цртежима.

 

 Одсек МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

 Студијски програм МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА

Кандидати који конкуришу за студијски програм Музичка педагогија, полажу:

1. Испит из Хармоније са анализом музичког дела

• Хармонизација задатог сопрана, баса или комбинација оба гласа (са применом ванакордских тонова, алтерација и свих врста модулација),

• формална и хармонска анализа краће (или дела веће) композиције.

2. Испит из Солфеђа (са тестом из теорије)

Програмски захтеви усклађени су са тежином градива предмета Солфеђо образовног профила Музички сарадник – теоретичар. Испит се састоји од писаног и усменог дела.

 Писани део:

А) Једногласни и двогласни диктат

Диктати се свирају:

• једанпут у целини,


• двотакт по двотакт или фраза по фраза у зависности од фактуре диктата, тако што се свака целина понавља два пута, а затим још једном понови и повеже са следећом целином (двотактом или фразом),


• после одсвираних двотакта тј. фраза, диктати се свирају у целини – једногласни једном, а двогласни два пута.

 Усмени део:

Б) Тест из теорије музике

• слушање и опажање интервала и акорада,


• мелодијска етида prima vista (алтерације, модулације, мутације),

• парлато пример prima vista.

3. Испит из Клавира

• једна лествица,


• једна етида или виртуозна композиција сличних захтева (Черни оп. 299, I и II свеска; Крамер-Билов, I и II свеска; Лехшорн оп. 66 ...),


• једна композиција полифоног стила (Ј. С. Бах: Инвенције),


• став сонатне форме (Хајдн, Моцарт, Бетовен ...),


• једна композиција по слободном избору.


Напомена: програм се изводи напамет.

 

КОНКУРСНИ РОК

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК 
15. 09 – 21.09.2020. 

Предаја докумената за кандидате са четворогодишњим средњим образовањем

Одсек ликовних уметности и Одсек музичке уметности

23. 09 – 25. 09. 2020.

Испит за проверу склоности и способности

Одсек ликовних уметности и Одсек музичке уметности

25. 09. 2020. Прелиминарна ранг листа
30. 09. 2020. Коначна ранг листа
30. 09. 2020. Упис у прву годину

         

ДОКУМЕНТА

     Пријаве на конкурс предају се Студентској служби Факултета уметности лично или путем поште, где кандидат сам сноси одговорност за иста.

     Приликом пријаве, кандидат прилаже следећа документа:


• пријаву (добија се у Студентској служби),


диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал или оверена фотокопија),


сведочанства сва четири разреда средње школе (оригинал или оверенe фотокопије),


доказ о извршеноj уплати за полагање Испита за проверу склоности и способности,


лекарско уверење.


УПЛАТЕ

     Кандидати који полажу Испит за проверу склоности и способности, уплаћују накнаду у износу од 8.000,00 динара. Наведени износи уплаћују се пре изласка на испит, на жиро рачун Факултета уметности

840 - 1495666 - 59

     Кандидати су дужни да, пре изласка на испит, доставе Студентској служби доказ о извршеној уплати. Кандидати који не доставе доказ о извршеној уплати, не могу приступити полагању Испита за проверу склоности и способности. Кандидати су обавезни да на полагање Испита за проверу склоности и способности понесу са собом личну карту или пасош. За време трајања писмених испита није дозвољено уношење и коришћење мобилних телефона, средстава за снимање и свих других техничких средстава. У супротном, кандидат ће бити дисквалификован.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА НА РАНГ ЛИСТИ

     Редослед кандидата на ранг листи објављује се на основу Правилника о критеријумима и поступку избора кандидата за упис у прву годину основних академских студија. Кандидати који нису положили Испит за проверу склоности и способности не рангирају се.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД

     Учесник конкурса за упис може поднети писмени приговор на ранг листу декану Факултета, у року од 24 сата од објављивања прелиминарне ранг листе. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора. Кандидат може изјавити жалбу Савету факултета у року од 24 сата од пријема решења. Савет решава по жалби у року од два дана од њеног пријема.

     Кандидати који не положе Испит за проверу склоности и способности, дужни су да подигну своја документа у року од пет дана по објављивању коначних резултата конкурса.

     Фотокопије докумената се не враћају.

УПИС

     Кандидати који су положили Испит за проверу склоности и способности, приликом уписа у прву годину основних академских студија, дужни су да доставе следећа оригинална документа:

1. диплому средње школе,

2. сведочанства сва четири разреда средње школе,

3. два пријавна листа (обрасци ШВ 20),

4. индекс,

5. две фотографије формата 3,5 × 4,5 цм,

6. доказ о уплати школарине, која за самофинансирајуће студенте за академску 2020/2021. годину, износи 100.000, 00 динара и може се уплатити у десет рата,

7. доказ о уплати уписнине за студенте који се финансирају из буџета, која за академску 2020/2021. годину износи 6.000, 00 динара и уплаћује се на дан уписа у прву годину Основних акaдемских студија,

8. доказ о уплати школарине за стране држављане, која за академску 2020/2021. годину износи 3.000,00 €,

9. доказ о уплати таксе за ДДОР Нови Сад осигурање, у износу од 550,00 дин.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

     Припадник српске националне мањине из суседне земље (Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора) у академској 2020/2021. години може се уписати у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

     Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА У СТАТУСУ МИГРАНТА/ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА

     Страни држављани у статусу мигранта/тражилаца азила уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије.