Main menu
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg

У складу са бројем преосталих места након првог конкурсног рока за упис на мастер студијске програме Факултета уметности, и бројевима назначеним у Уверењима о акредитацији студијских програма, на студијске програме мастер академских студија (даље: МАС) Факултета уметности, школске 2019/20. може се још уписати:

ОДСЕК

ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

 

 

 

Студијски програм

Буџет

Самофинан.

        Укупно

Сликарство

-

2

8

Вајарство

-

-

Графика

-

3

Графички дизајн

-

3

ОДСЕК 

МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

 

 

 

Студијски програм

Буџет

Самофинан.

Укупно

Извођачке уметности

-

6

6

Модул Гудачки инструменти

Виолина

Виола

Виолончело

 

 

 

Модул Дувачки инструменти

Флаута

Кларинет

Труба

 

 

 

Студијски програм

 

 

 

Музичка педагогија

-

4

4

УКУПНО

-

18

18

 
Уписне квоте усклађене су с Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/20. години (Одлука 05 број 612-4985/2019 од 23. маја 2019. године). Расподела одобреног броја буџетских места за упис у прву годину академских студија одређена је пропорционално у односу на број студената на студијским програмима, који је назначен у уверењима о акредитацији студијских програма Факултета.

  У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које има:

 •  завршене одговарајуће основне академске студије са најмање 240 ЕСПБ и положен пријемни испит,
 • завршене студије по прописима пре доношења Закона о високом образовању и положен пријемни испит.

Пријемни испит полаже се након објављеног конкурса.

 ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 ОДСЕК  ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

 Студијски програми Сликарство, Графика и Графички дизајн

Кандидат је обавезан да, приликом предаје докумената за полагање пријемног испита, комисији на увид достави следеће:

 За студијске програме: Сликарство, Графика

  • портфолио (6 реализованих радова из уже уметничке области са евентуалном пратећом презентацијом: скицама, фотографијама, видео-записима...) и 10 цртежа, са назнаком студијског програма за који се конкурише,
  • биографске податке и податке о излагачкој активности, у електронској форми.
  • предлог ментора завршног рада.
 • За студијски програм Графички дизајн
  • портфолио-презентацију радова из области Графичког дизајна: Графичке комуникације, Просторне графике, Опрему књиге и Плакат (минимално 7, максимално 10 пројеката, с евентуалном пратећом презентацијом: скицама, фотографијама, видео-записима...);
  • биографске податке и податке о излагачкој активности, у електронској форми.

Уколико комисија за пријемни испит сматра да је потребно проверити још неке елементе, може на самом испиту од кандидата захтевати додатну проверу.

Максималан број бодова који кандидат на полагању пријемног испита може да освоји је 100.

Вредновање за рангирање и избор кандидата врши се на следећи начин:

 • успех постигнут у току основних академских студија доноси највише 20 бодова,
 • успех постигнут на пријемном испиту доноси највише 80 бодова.

Сматра се да кандидат који на пријемном испиту не оствари више од 50% бодова, није положио пријемни испит, и не стиче право рангирања, и уписа.

 ОДСЕК  МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

 Студијски програм Извођачке уметности

Кандидат полаже пријемни испит у форми наступа отвореног за јавност – реситала, са следећим програмским захтевима:

A)Модул Гудачки инструменти

 • Подмодул Виолина
  • спори став и фуга из једне од соната за виолину соло Ј. С. Баха (оба става морају бити из исте сонате),
  • први став (са каденцом) једног од концерата за виолину и оркестар В.А.Моцарта,
  • један од концерата за виолину и клавир од периода Бетовена до данас (обавезно сва три става са каденцом).
 •  Подмодул Виола
  • један каприс за виолу соло следећих аутора: Ф.А.Хофмаестер, Б.Кампањоли, Ј.Донт, П.Роде, М.Вије, Ј.Паласко, М.Анцолети, П.Ровели, Ф.Фиорило, Н. Паганини,
  • Ј.С.Бах –два контрастирајућа става из једне од соната или партита за виолу соло (у оригиналу за виолину соло) или из једне од свита за виолу соло (у оригиналу за виолончело соло),
  • концерт,I илиII и III став (у обзир долазе концерти од периода класицизма па до периода 20. и 21. века).
 • Подмодул Виолончело
  • први став (прелудијум) из једне од наведених свита за соло виолончело Ј.С.Баха (III, IV, V или VI);ако се свираV свита,изводе се прелудијум и фуга,
  • први став класичног или преткласичног концерта (са каденцом),
  • концерт за виолончело (Ј.Хајдн – концерт Де-дур или концерт настао после Хајдна, први или други и трећи став).

Б) Модул  Дувачки инструменти

 • Подмодул Флаута
  • концерт за флауту и оркестар,
  • соната или соната за флауту соло(Ј.С.Бах – a-мол, К.Ф.Е.Бах– e-мол) или нека друга, сличне тежине),
  • виртуозни комад.
 •  Подмодул Кларинет

Три композиције за кларинет из различитих стилских епоха:

 • концерт за кларинет и оркестар,
 • савременa композиција за соло кларинет,
 • композицијa по избору кандидата.

Комисија може тражити проверу и других елемената (скале и сл.) уколико процени да је то неопходно ради стицања потпунијег увида у знање и потенцијале кандидата. Oчекује се да кандидати владају скалама и акордима (напамет, у обиму инструмента, у свим артикулацијама): свим дурским, молским и целостепеним скалама, хроматском скалом, дурским и молским скалама у терцама, дурским и молским трозвуцима, доминантним и умањеним септакордима.

 • Подмодул Труба
  • два циклична дела –једна соната и један концерт (Хајдн или Хумел),
  • виртуозни комад.
 •  Студијски програм МАС Музичка педагогија

 Пријемни испит се састоји од:

А) израде писане клаузуре, у трајању од 3 сата, са темом из области предвиђених наставним програмом на основним академским студијама из једног од понуђених предмета:

 • Методика наставе солфеђа
 • Методика музичке наставе
 • Методика теоријских предмета.

Списак тема кандидатима се доставља приликом пријављивања за полагање пријемног испита.

Б) разговора комисије са кандидатом о писаном раду.

Максималан број бодова који кандидат може да освоји на полагању пријемног испита је 100.

Избор и рангирање кандидата врши се:

 • на основу успеха постигнутог у току основних академских студија – највише 15 бодова,
 • успеха из предмета који дефинишу струку – највише 15 бодова,
 • успеха постигнутог на пријемном испиту – највише 70 бодова.

Сматра се да кандидат који не оствари више од 50% бодова на пријемном испиту, није положио пријемни испит и не стиче право рангирања и уписа.

Уколико комисија за пријемни испит сматра да је потребно проверити још неке елементе, може на самоме испиту од кандидата захтевати њихову проверу.

Напомена: Кандидати који конкуришу на студијском програму Извођачке уметности за модуле Гудачки и Дувачки инструменти, у обавези су да обезбеде клавирског сарадника.

 Конкурсни рок

Пријаве на конкурс  

7-15.10.2019.

Пријемни испит

16.10.2019.

Прелиминарна ранг листа

16.10.2019.

Коначна ранг листа  

18.10.2019.

Упис   

21.10.2019.

 Документација коју кандидати прилажу приликом пријављивања за полагање пријемног испита:

 • пријава (добија се у Студентској служби),
 • oверена фотокопија дипломе и додатака дипломи; кандидати којима је у току израда дипломе, треба да доставе уверење о завршеном претходном школовању,
 • уверење о положеним испитима,
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 12.000,00 дин.

 Напомена: Приликом пријављивања за полагање пријемног испита кандидати за упис на МАС Извођачке уметности прилажу, осим напред наведених докумената, и:

 • одштампан програм који ће извести на пријемном испиту,
 • биографију,
 • репертоар листу (са посебно обележеним композицијама које је кандидат јавно изводио).

 Додатна документација коју страни држављани прилажу приликом пријављивања за полагање пријемног испита:

 •  решење о извршеној нострификацији дипломе претходног степена студија,
 • доказ о здравственом осигурању,
 • доказ о познавању српског језика.

 Документација коју кандидати прилажу приликом уписа на МАС:

 •  oверена фотокопија дипломе и додатка дипломи; кандидати којима је у току израда дипломе, треба да доставе уверење о завршеном претходном школовању),
 • два обрасца ШВ-20,
 • индекс,
 • 2 фотографије формата 3,5x4,5 cm,
 • доказ о уплати накнаде (за самофинансирајуће студенте),
 • предлог ментора (ликовни  одсек :сликарство,вајарство,графика)

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 120.000 динара. Прву рату у износу од 30.000,00 дин. студенти уплаћују на дан уписа, а остатак школарине у шест преосталих рата.

Накнаду за осигурање у износу од 550,00 динара плаћају сви кандидати приликом уписа.

Школарина за стране држављане износи 3.000 €.

Све новчане накнаде уплаћују се на жиро рачун Факултета уметности у Звечану број:

 840-1495666-59

 •  Упис страних држављана

Страни држављанин може се уписати на студијске програме мастер академских студија под истим условима као и домаћи држављанин.

 •  Контакт телефон: Студентска служба: 028/497-923