Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

 

Конкурс за упис студената на мастер академске студије 

 

ОДСЕК-ДЕПАРТМАН

ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

Буџет

Самоф.

Укупно

Укупно

Студијски програм

Буџет

Самоф.

Сликарство

/

1

1

6

7

Вајарство

/

2

Графика

1

2

Графички дизајн

/

1

ОДСЕК-ДЕПАРТМАН

МУЗИЧКИХ УМЕТНОСТИ

 

Студијски програм

Клавир

/

/

3

2

5

Виолина

/

1

Флаута

1

1

Труба           

1

/

Кларинет                     

1

/

ОДСЕК-ДЕПАРТМАН

ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ

 

Студијски програм

Глума

/

4

/

4

4

УКУПНО

4

12

4

12

16

 

 

1У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које има:

1.1    Завршене одговарајуће основне академске студије са најмање 240 ЕСПБ  бодова, општу просечну оцену од најмање 8,00, просечну оцену најмање 8,00 из предмета који дефинишу струку главног предмета и положен пријемни испит.

 

1.2   Лице које је завршило студије по прописима пре доношења Закона о високом образовању, а које је остварило општу просечну оцену од најмање 8,00, просечну оцену најмање 8,00 из предмета који дефинишу струку главног предмета и положен пријемни испит.

2.   Пријемни испит се полаже након објављеног конкурса.

 

       ОДСЕК – ДЕПАРТМАН ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

 

       Студијски програми: Сликарство, Вајарство, Графика и Графички дизајн

 

Кандидат је обавезан да, приликом предаје докумената за полагање пријемног испита, достави комисији на увид следеће:

 

·         Портфолио (10 реализованих радова из уже уметничке области, са евентуалном пратећом презентацијом: скицама, фотографијама, видео записима...), са назнаком студијског програма за који конкурише (Сликарство, Вајарство, Графика и Графички дизајн);

·         Биографске податке и податке о излагачкој активности - у електронској форми.

 

Уколико комисија за пријемни испит сматра да је потребно проверити још неке елементе, може захтевати на самом испиту од кандидата проверу истих.

 

Максималан број бодова који кандидат може да оствари на полагању пријемног испита је 100.

Критеријуми за избор и рангирање кандидата вреднују се:

 

·         на основу успеха постигнутог утоку основних академских студија - максимално 20 бодова,

·         успеха постигнутог на пријемном испиту - максимално 80 бодова.

Сматра се да кандидат који на пријемном испиту не оствари више од 50 % бодова из предмета који дефинишу струку главног предмета, односно главног предмета, није положио пријемни испит и не стиче право рангирања и уписа.

 

ОДСЕК – ДЕПАРТМАН МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

 

Студијски програм Клавир

 

Пријемни испит  подразумева проверу кандидата на основу изведеног програма који обухвата:   

 

·         композицију из периода барока,

·         један став сонате (обавезно у форми сонатног облика) и

·         виртуозну композицију.

 

Уколико комисија за пријемни испит сматра да је потребно проверити још неке елементе, може захтевати на самом испиту од кандидата проверу истих.

 

Максималан број бодова који кандидат може да оствари на полагању пријемног испита је 100.

Критеријуми за избор и рангирање кандидата вреднују се:

·         на основу успеха постигнутог утоку основних академских студија - максимално 15 бодова,

·         успеха из предмета који дефинишу струку главног предмета - максимално 15 бодова, и

·         успеха постигнутог на пријемном испиту - максимално 70 бодова.

Сматра се да кандидат који не оствари више од 50 % бодова на пријемном испиту из клавира, није положио пријемни испит и не стиче право рангирања и уписа.

 

Студијски програм Виолина

Пријемни испит  подразумева проверу кандидата на основу изведеног програма који обухвата:   

 

·         спори став и фуга из једне од соната за виолину соло J.S.Baha (оба  става морају бити из исте сонате),

·         први став (са каденцом) једног од концерата за виолину и оркестар В.А.Моцарта,

·         један од концерата за виолину и клавир, од периода Бетовена до данас (обавезно сва три става са каденцом).

 

Уколико комисија за пријемни испит сматра да је потребно проверити још неке елементе, може захтевати на самом испиту од кандидата проверу истих.

 

Максималан број бодова који кандидат може да оствари на полагању пријемног испита је 100.

 

Критеријуми за избор и рангирање кандидата вреднују се:

 

·         на основу успеха постигнутог утоку основних академских студија - максимално  15 бодова,

·         успеха из предмета који дефинишу струку главног предмета - максимално 15 бодова, и

·         успеха постигнутог на пријемном испиту - максимално 70 бодова.

 

Сматра се да кандидат који не оствари више од 50 % бодова на пријемном испиту из виолине, није положио пријемни испит и не стиче право рангирања и уписа.

 

 

Студијски програм Флаута

Пријемни испит  подразумева проверу кандидата на основу изведеног програма који обухвата:   

 

·         извођење концерта за флауту и оркестар,

·         Сонату или Фантазију Г.Ф. Телемана,

·         виртуозни комад.

 

Уколико комисија за пријемни испит сматра да је потребно проверити још неке елементе, може захтевати на самом испиту од кандидата проверу истих.

 

Максималан број бодова који кандидат може да оствари на полагању пријемног испита је 100.

Критеријуми за избор и рангирање кандидата вреднују се:

 

·         на основу успеха постигнутог утоку основних академских студија - максимално 15 бодова,

·         успеха из предмета који дефинишу струку главног предмета - максимално 15 бодова, и

·         успеха постигнутог на пријемном испиту - максимално 70 бодова.

 

Сматра се да кандидат који не оствари више од 50 % бодова на пријемном испиту из флауте, није положио пријемни испит и не стиче право рангирања и уписа.

 

Студијски програм  Кларинет

Пријемни испит подразумева проверу кандидата на основу изведеног програма који обухвата:

 

·         композиције за кларинет из три различите стилске епохе

 

-          Концерт за кларинет и оркестар који се изводи напамет,

-          једну савремену композицију за соло кларинет,

-          једнукомпозицијупо изборукандидата.

 

Комисијаможетражитипроверуидругихелемената(скалеисл.),уколикопроценидаје тонеопходнорадистицањапотпунијегувидаузнањеипотенцијалекандидата.екујесе да  кандидати  владају  скалама  и  акордима  (напамет,  у  обиму  инструмента,  у  свим артикулацијама):свимдурским,молскимицелостепенимскаламароматскомскалом, дурскимимолскимскаламаутерцамаурскимимолскимтрозвуцима,доминантними умањенимсептакордима.

 

Максималан број бодова који кандидат може да оствари на полагању пријемног испита је 100.

Критеријуми за избор и рангирање кандидата вреднују се:

 

·         на основу успеха постигнутог утоку основних академских студија максимално - 15 бодова,

·         успеха из предмета који дефинишу струку главног предмета - максимално 15 бодова, и

·         успеха постигнутог на пријемном испиту - максимално 70 бодова.

 

Сматра се да кандидат који не оствари више од 50 % бодова на пријемном испиту из кларинета, није положио пријемни испит и не стиче право рангирања и уписа.

 

Студијски програм  Труба

Пријемнииспит   подразумевапроверукандидатанаосновуизведеногпрограмакоји обухвата:

 

·         двацикличнадела - једнусонату иједанконцерт(Хајдн или Хумел), и

·         виртуозникомад.

 

Уколико комисијазапријемнииспитсматрадајепотребнопроверитијошнекеелементе,може захтеватина самомиспитуод кандидата проверуистих.

Максималан број бодова који кандидат може да оствари на полагању пријемног испита је 100.

Критеријуми за избор и рангирање кандидата вреднују се:

 

·         на основу успеха постигнутог утоку основних академских студија - максимално 15 бодова,

·         успеха из предмета који дефинишу струку главног предмета - максимално 15 бодова, и

·         успеха постигнутог на пријемном испиту - максимално 70 бодова.

 

Сматра се да кандидат који не оствари више од 50 % бодова на пријемном испиту из трубе, није положио пријемни испит и не стиче право рангирања и уписа.

 

Напомена: Кандидати који конкуришу за студијске програме Виолина,  Флаута, Кларинет и Труба, у обавези су да обезбеде клавирског сарадника.

 

ОДСЕК – ДЕПАРТМАН ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ

 

Студијски програм  Глума

 

Пријемни испит представља јединствену целину и састоји се из практичног и усменог дела:

 

·         Практични део

 

-          Двадесет минута програма по избору кандидата (у обзир долази целовита монодрамска структура или комбинација монолога, рецитације, беседа, играчких, певачких или пантомимских етида и сл.) - 60 бодова

 

·         Усмени део:

 

-          Одбрана практичног дела испита – 20 бодова

 

Практични део испита је елиминаторан.

               

Уколико комисијазапријемнииспитсматрадајепотребнопроверитијошнекеелементе,може захтеватина самомиспитуод кандидата проверуистих.

 

Максималан број бодова који кандидат може да оствари на полагању пријемног испита је 100.

Критеријуми за избор и рангирање кандидата вреднују се:

 

·         на основу успеха постигнутог утоку основних академских студија -максимално  20 бодова,

·         успеха постигнутог на пријемном испиту - максимално 80 бодова.

 

Кандидат који из практичног дела испита не оствари више од 50 % бодова, не стиче право изласка на усмени део испита.

4.      Конкурсни рок

 

Музички и драмски одсек

                                                                            

Пријаве на конкурс  

13-14.10.2014.

Пријемни испит

15.10.2014.

Прелиминарна ранг листа

16.10.2014.

Коначна ранг листа 

20.10.2014.

Упис   

20-21.10.2014.

 

Ликовни   одсек

                                                                            

Пријаве на конкурс  

13-14.10.2014.

Пријемни испит

20.10.2014.

Прелиминарна ранг листа

20.10.2014.

Коначна ранг листа 

23.10.2014.

Упис   

23-24.10.2014.

 

 

5.      Документација коју кандидати прилажу приликом пријављивања за полагање пријемног испита:

 

·         пријава,

·         диплома или уверење о завршеним основним студијама ( оригинал на увид и фотокопија),

·         уверење о положеним испитима ( оригинал на увид и фотокопија),

·         извод из матичне књиге рођених ( оригинал на увид и фотокопија),

·         уверење о држављанству ( оригинал на увид и фотокопија),

·         биографија,

·         доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од  6.000,00 дин.

 

Напомена: Приликомпријављивањазаполагањепријемногиспита,поредгоре наведенихдокумената, кандидати за упис на МАС на Музичком одсеку, прилажу:

 

·         одштампан програм којићеизвести напријемном испиту,

·         CV,

·         репертоар  листу  ( са  посебно  обележеним  композицијама  које  је  кандидат  јавно изводио).

 

Напомена: Приликомпријављивањазаполагањепријемногиспита,поредгоре наведенихдокумената, кандидати за упис на МАС на Драмском одсеку, уколико имају професионалне резултате из медија: позоришта, филма, радија и ТВ, исте прилажу у елекронској форми.

 

Додатна документација коју страни држављани прилажу приликом пријављивања за полагање пријемног испита:

 

·         решење о извршеној нострификацији дипломе претходног степена студија,

·         доказ о здравственом осигурању,

·         доказ о познавању српског језика.

 

 

 

6.       Документација коју кандидати прилажу приликом уписа на МАС:

 

·         оригинал дипломе или уверења о дипломирању на увид и оверену фотокопију исте,

·         оригинал уверења о положеним испитима,

·         оригинал извода из матичне књиге рођених,

·         две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм,

·         два пријавна листа (обрасци ШВ-20) ,

·         доказ о уплати (буџетски студенти),

·         доказ о уплати прве рате школарине(самофинансирајући студенти),

·         предлог теме/програма завршног рада (са назнаком ментора).

 

Студентичије се школовање фифнансира из буџета Р. Србије, на дан уписа уплаћују  износ од 6.000,00 дин.

 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 120.000 динара. Прву рату у износу од 30.000,00 дин. студенти уплаћују на дан уписа, а остатак школарине у шест преостлих рата.

 

Школарина за стране држављане износи 3.000 €.

 

Све новчане накнаде уплаћују се на жиро рачун Факултета уметности у Звечану

број:

840-1495666-59

 

 

7.      Упис страних држављана

 

Страни држављанин може се уписати на студијске програме мастер академских студија под истим условима као и домаћи држављанин.

 

8.      Контакт телефон:

 

 

Студентска служба:    028/497-923